BIG FARM – Đồng hành cùng con đến trường

– 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓/𝟗 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐚𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓/𝟗 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐚̀ “𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠”. 𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓/𝟗 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜?

 Quãng thời gian đi học, được cắp sách đến trường là một trong những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi mùa khai giảng là một dấu mốc đặc biệt, luôn là dịp được nhiều học sinh chờ đợi nhất. Hàng năm cứ vào ngày 5/9 là học sinh trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam lại nô nức đến trường, mang theo niềm vui và hi vọng về một năm học mới.

 Mặc dù Khai giảng vào ngày 5/9 đã trở thành một suy nghĩ quen thuộc của mọi người dân Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết lý do gì mà ngày 5/9 được chọn là “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.
 Cùng nhìn lại lịch sử chúng ta sẽ biết nguyên nhân ngày 05/09 được chọn là ngày khai giảng trên toàn quốc, bởi lẽ vào ngày 05/09/1945 – 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới. T rong lá thư đầu tiên của Chủ tích Hồ Chí Minh gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường, Bác đã viết:
” 𝘊𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘩𝑜̣𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩,
𝘕𝘨𝑎̀𝘺 𝘩𝑜̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 đ𝑎̂̀𝘶 𝘵𝘪𝑒̂𝘯 𝑜̛̉ 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘋𝐚̂𝘯 𝘤𝘩𝑢̉ 𝘊𝑜̣̂𝘯𝘨 𝘩𝑜̀𝘢.𝘛𝑜̂𝘪 đ𝑎̃ 𝘵𝑢̛𝑜̛̉𝘯𝘨 𝘵𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑎̂́𝘺 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘮𝑎̆́𝘵 𝘤𝑎́𝘪 𝘤𝑎̉𝘯𝘩 𝘯𝘩𝑜̣̂𝘯 𝘯𝘩𝑖̣𝘱 𝘵𝑢̛̀𝘯𝘨 𝘣𝑢̛̀𝘯𝘨 𝘤𝑢̉𝘢 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘵𝑢̛̣𝘶 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝑜̛̉ 𝘬𝘩𝑎̆́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘯𝑜̛𝘪.𝘊𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝑎̉𝘺 đ𝑒̂̀𝘶 𝘷𝘶𝘪 𝘷𝑒̉ 𝘷𝑖̀ 𝘴𝘢𝘶 𝘮𝑎̂́𝘺 𝘵𝘩𝑎́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝑜̛̀𝘪 𝘯𝘨𝘩𝑖̉ 𝘩𝑜̣𝘤, 𝘴𝘢𝘶 𝘣𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘶 𝘤𝘶𝑜̣̂𝘤 𝘤𝘩𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝑎́𝘤 𝘵𝘩𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨, 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘭𝑎̣𝘪 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘨𝑎̣̆𝘱 𝘵𝘩𝑎̂̀𝘺 𝘨𝑎̣̆𝘱 𝘣𝑎̣𝘯. 𝘕𝘩𝑢̛𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘴𝑢̛𝑜̛́𝘯𝘨 𝘩𝑜̛𝘯 𝘯𝑢̛̃𝘢, 𝘵𝑢̛̀ 𝘨𝘪𝑜̛̀ 𝘱𝘩𝑢́𝘵 𝘯𝑎̀𝘺 𝘨𝘪𝑜̛̀ đ𝘪 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̆́𝘵 đ𝑎̂̀𝘶 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘯𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑒̂̀𝘯 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘥𝑢̣𝘤 𝘩𝘰𝑎̀𝘯 𝘵𝘰𝑎̀𝘯 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮. 𝘛𝘳𝑢̛𝑜̛́𝘤 đ𝐚̂𝘺 𝘤𝘩𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮, 𝘷𝑎̀ 𝘮𝑜̛́𝘪 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘤𝑎̉ 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘯𝑢̛̃𝘢, đ𝑎̃ 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘤𝘩𝑖̣𝘶 𝘯𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑒̂̀𝘯 𝘩𝑜̣𝘤 𝘷𝑎̂́𝘯 𝘯𝑜̂ 𝘭𝑒̣̂, 𝘯𝘨𝘩𝑖̃𝘢 𝘭𝑎̀ 𝘯𝑜́ 𝘤𝘩𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝑎̣𝘰 𝘯𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘬𝑒̉ 𝘭𝑎̀𝘮 𝘵𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘪, 𝘭𝑎̀𝘮 𝘵𝑜̂𝘪 𝘵𝑜̛́ 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘣𝑜̣𝘯 𝘵𝘩𝑢̛̣𝘤 𝘥𝐚̂𝘯 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘗𝘩𝑎́𝘱.𝘕𝘨𝑎̀𝘺 𝘯𝘢𝘺 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝑎́𝘪 𝘮𝘢𝘺 𝘮𝑎̆́𝘯 𝘩𝑜̛𝘯 𝘤𝘩𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘭𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘩𝑎̂́𝘱 𝘵𝘩𝑢̣ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑒̂𝘯 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘥𝑢̣𝘤 𝘤𝑢̉𝘢 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 đ𝑜̣̂𝘤 𝘭𝑎̣̂𝘱,𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑒̂̀𝘯 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘥𝑢̣𝘤 𝘯𝑜́ 𝘴𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝑎̣𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘯𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘥𝐚̂𝘯 𝘩𝑢̛̃𝘶 𝑖́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮, 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑒̂̀𝘯 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘥𝑢̣𝘤 𝘭𝑎̀𝘮 𝘱𝘩𝑎́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝑒̂̉𝘯 𝘩𝘰𝑎̀𝘯 𝘵𝘰𝑎̀𝘯 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘯𝑎̆𝘯𝘨 𝘭𝑢̛̣𝘤 𝘴𝑎̆̃𝘯 𝘤𝑜́ 𝘤𝑢̉𝘢 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮.
 𝘊𝑎́𝘤 𝘦𝘮 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘩𝑢̛𝑜̛̉𝘯𝘨 𝘴𝑢̛̣ 𝘮𝘢𝘺 𝘮𝑎̆́𝘯 đ𝑜́ 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘩𝑜̛̀ 𝘴𝑢̛̣ 𝘩𝘺 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘤𝑢̉𝘢 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘶 đ𝑜̂̀𝘯𝘨 𝘣𝑎̀𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮. 𝘝𝑎̣̂𝘺 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘯𝘨𝘩𝑖̃ 𝘴𝘢𝘰? 𝘊𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘭𝑎̀𝘮 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝑎̀𝘰 đ𝑒̂̉ 𝘣𝑢̀ 𝘭𝑎̣𝘪 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘰 𝘤𝑢̉𝘢 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘬𝘩𝑎́𝘤 đ𝑎̃ 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤 𝘵𝘩𝐚̂𝘯 𝘷𝑎̀ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤 𝘤𝑢̉𝘢 đ𝑒̂̉ 𝘥𝑎̀𝘯𝘩 𝘭𝑎̣𝘪 𝘯𝑒̂̀𝘯 đ𝑜̣̂𝘤 𝘭𝑎̣̂𝘱 𝘤𝑢̉𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘯𝘩𝑎̀.
 𝘊𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘩𝑎̃𝘺 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘭𝑜̛̀𝘪 𝘵𝑜̂𝘪, 𝘭𝑜̛̀𝘪 𝘤𝑢̉𝘢 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘭𝑜̛́𝘯 𝘭𝑢́𝘤 𝘯𝑎̀𝘰 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝐚̂𝘯 𝘤𝑎̂̀𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘮𝑜̉𝘪 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘨𝘪𝑜̉𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯𝘨. 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝑎̆𝘮 𝘩𝑜̣𝘤 𝘵𝑜̛́𝘪 đ𝐚̂𝘺, 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘩𝑎̃𝘺 𝘤𝑜̂́ 𝘨𝑎̆́𝘯𝘨, 𝘴𝘪𝑒̂𝘯𝘨 𝘯𝑎̆𝘯𝘨 𝘩𝑜̣𝘤 𝘵𝑎̣̂𝘱, 𝘯𝘨𝘰𝘢𝘯 𝘯𝘨𝘰𝑎̃𝘯, 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘵𝘩𝑎̂̀𝘺, 𝘺𝑒̂𝘶 𝘣𝑎̣𝘯. 𝘚𝘢𝘶 80 𝘯𝑎̆𝘮 𝘨𝘪𝑜̛̀𝘪 𝘯𝑜̂ 𝘭𝑒̣̂ 𝘭𝑎̀𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘯𝘩𝑎̀ 𝘣𝑖̣ 𝘺𝘦̂́𝘶 𝘩𝑒̀𝘯, 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘯𝘢𝘺 𝘤𝘩𝑢́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤𝑎̂̀𝘯 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘹𝐚̂𝘺 𝘥𝑢̛̣𝘯𝘨 𝘭𝑎̣𝘪 𝘤𝑜̛ đ𝑜̂̀ 𝘮𝑎̀ 𝘵𝑜̂̉ 𝘵𝘪𝑒̂𝘯 đ𝑎̃ đ𝑒̂̉ 𝘭𝑎̣𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝑢́𝘯𝘨 𝘵𝘢, 𝘭𝑎̀𝘮 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝑢́𝘯𝘨 𝘳𝘢 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘬𝑖̣𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘬𝘩𝑎́𝘤 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘵𝘰𝑎̀𝘯 𝘤𝑎̂̀𝘶. 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘤𝘶𝑜̣̂𝘤 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝑜́, 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘯𝘩𝑎̀ 𝘵𝘳𝑜̂𝘯𝘨 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝘪 𝑜̛̉ 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘳𝑎̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝑒̂̀𝘶. 𝘕𝘰𝘯 𝘴𝑜̂𝘯𝘨 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘤𝑜́ 𝘵𝘳𝑜̛̉ 𝘯𝑒̂𝘯 𝘵𝑢̛𝑜̛𝘪 đ𝑒̣𝘱 𝘩𝘢𝘺 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨, 𝘥𝐚̂𝘯 𝘵𝑜̣̂𝘤 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘤𝑜́ 𝘣𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘵𝑜̛́𝘪 đ𝑎̀𝘪 𝘷𝘪𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨 đ𝑒̂̉ 𝘴𝑎́𝘯𝘩 𝘷𝘢𝘪 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝑜̂́𝘤 𝘯𝑎̆𝘮 𝘤𝘩𝐚̂𝘶 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘩𝘢𝘺 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝑖́𝘯𝘩 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘩𝑜̛̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘱𝘩𝑎̂̀𝘯 𝘭𝑜̛́𝘯 𝑜̛̉ 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘩𝑜̣𝘤 𝘵𝑎̣̂𝘱 𝘤𝑢̉𝘢 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮…”
 𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐨́ đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝟓/𝟗 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐮̛̣𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡, 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡. 𝐕𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐁𝐨̣̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐯𝐚̀ đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 đ𝐚̃ 𝐛𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟏𝟓𝟗/𝐐Đ-𝐁𝐆𝐃Đ𝐓 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐.
Hòa trong niềm hân hoan chào đón năm học mới cùng các em học sinh, Công ty cồ phẩn Big Farm đã tạo điều kiện cho các nhân viên có con em đang trong độ tuổi từ Mầm non đến lớp 5 sẽ được nghỉ ½ ngày (buổi sáng) để có thể cùng các con đến trường, chuẩn bị một hành trang thật vững chắc cho một năm học mới đến.
𝘊𝑜̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘊𝑜̂̉ 𝘱𝘩𝑎̂̀𝘯 𝘉𝘪𝘨 𝘍𝘢𝘳𝘮, 𝘹𝘪𝘯 𝘤𝘩𝑢́𝘤 𝘤𝑎́𝘤 𝘦𝘮 𝘩𝑜̣𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘤𝑜́ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝑎̆𝘮 𝘩𝑜̣𝘤 𝘮𝑜̛́𝘪 𝘵𝘳𝑎̀𝘯 đ𝑎̂̀𝘺 𝘩𝑢̛́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝑜̛̉𝘪, 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 đ𝘪 𝘩𝑜̣𝘤 𝘭𝑎̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘷𝘶𝘪!